Huisartspraktijk Waale logo 250x250px

Privacyregelement

Privacy en Persoonsgegevens in Huisartspraktijk Waale

Algemeen

Ter bescherming van de privacy en persoonsgegevens is er nu de AVG. Op grond van de AVG heeft een organisatie, die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie die gegevens zijn bepaalde rechten. De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is ook van toepassing. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartspraktijk

In huisartspraktijk Waale  kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Ook is het nodig voor de financiële afhandeling van de behandeling. Daarnaast kan verwerking van gegevens wettelijk verplicht zijn (melding besmettelijke ziekte wet Publieke Gezondheid) of ter bestrijding van een ernstig gevaar voor uw gezondheid.

De plichten van de huisartspraktijk

Huisartspraktijk Waale is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

I. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

– zorgverlening

– doelmatig beheer en beleid

– ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek

– onderwijs en/of voorlichting.

II.  Er vindt in beginsel geen verwerking plaats Voor andere doeleinden  vindt er in beginsel geen verwerking plaats. Het zij via de website, een folder of door de zorgverlener wordt u op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van uw verwerkt worden. Alle medewerkers binnen Huisartspraktijk Waale hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

III. Bewaren van persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verlening van zorg.  In principe is de bewaartermijn voor medische gegevens 15 jaar, uitzonderingen daargelaten.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;

– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

– Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;

– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;

– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;

– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Een vertegenwoordiger cq schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor kan uw belangen behartigen in deze. Dit formulier is verkrijgbaar in Huisartspraktijk Waale. Wij verzoeken u om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij geven er gezien de vertrouwelijkheid de voorkeur aan dat u de gegevens persoonlijk komt ophalen en uw identiteitsbewijs meeneemt. U kunt ook iemand machtigen om de gegevens op te halen met identiteitsbewijs. Dit kunt u op het formulier aangegeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartspraktijk Waale hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartspraktijk Waale wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP).

Er worden ook medicatiegegevens gedeeld met anderen betrokken hulpverleners in verband met uw veiligheid inclusief de apotheek. Bij verwijzing naar het ziekenhuis/specialist wordt medische informatie gedeeld om u zo goed mogelijk te kunnen laten behandelen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag of een opmerking? Vul ons contact formulier in (max 100 woorden). Wij zullen uw bericht binnen 1 werkdag* beantwoorden.

Huisartspraktijk Waale

Ga naar de inhoud